ปฏิทิน

ขณะนี้เวลา

สถานีวิทยุออนไลน์ภาคี 24 ชั่วโมง

ยังได้ไม่เล่นเสียง
00:00

โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

เพจองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้นำองค์กรร่วมเครือข่าย (อวชท.)

ลำดับ โลโก้ รายชื่อผู้นำองค์กรร่วมเครือข่าย
1

นายสว่าง ทองไพ

นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
2

นายคณาโชค ตามจิตเจริญ

นายกสมาคมสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3

นายเอกอมตะอุธรนิ์ เกฐสิทธิ์

นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์และสื่อมวลชนชายแดน
4

ดร.สุเทพ เม้าสง่า

นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน
5

นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์

นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
6

นายทองพูล ศรีบุญ

นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุธุรกิจจังหวัดยโสธร
7

นายอัครชัย เดชมูล

นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงระยอง
8

นายทรภูไพร วันโพนทอง

นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนร้อยเอ็ด
9

นางสาวระภิวัน มณีกรกานต์

นายกสมาคมวิทยุและสื่อมวลชนร้อยเอ็ด
10

ดร.ธนกฤต รุ่งแสนทวี

นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอุบลราชธานี
11

นายหาญชัย วรรณทวี

นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
12

นายอภิชาติ แสงสว่าง

นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุอำนาจเจริญ
13

นายคณาวุฒิ กันทพลหาญ

ประธานองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี
14

ร.ต.ต.สุขสันห์ ภิชัย

นายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน
15

นางวินิจ พิทักษวรรณ

ประธานชมรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดขอนแก่น
16

นางสาวจุฬารัตน์ หอมนาน

ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์วิทยุธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม
17

นายประสิทธิ์ วิรุณพันธ์

ประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจจังหวัดศรีสะเกษ
18

นายกฤตภาส ต๊ะประจำ

ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์ไทย
19

นางสาวฐิติยา บุญกอง

ผู้ประสานงานเครือข่ายกลุ่มวิทยุ Radio ON AIR
20

นายขวัญชาติ ดาสา

ผู้ประสานงานเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคม
21

นายเกษมสันต์ ฤทธิ์ตา

ประธานกลุ่มผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจภูมิภาค
22

นายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล

นายกสมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงาอันดามัน
23

นายอาคม วรรณสัก

นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนกระบี่
24

นายพิสิษฐ์ รื่นเกษม

นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25

นายธวัช ไชยวงค์

นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่
26

นางสาววดาวรรค์ พงศนันทน์

ประธานชมรมสื่อวิทยุชัยภูมิ
27

นายชัยยศ ดาวศรีนนท์

เลขานุการมูลนิธิพบธรรมนำสุข กลุ่มวิทยุพุทธศาสนา
28

นายสถาพร บรรหาร

ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนครพนม
29

นายธีร สุดเล็ก

ประธานชมรมสื่อรักอุทัย
30

นายวิริทธิ์พล หิรัญรัตน์

นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์
31

นายสมชาย วจนไพบูลย์

อุปนายกสมาคมวิทยุสกลนคร
32

นายสำเภา บุญเปี่ยม

นายกสมาคมสหวิทยุกระจายเสียงจันทบุรี
33

นายการุณ ตระกูลพุทธรักษา

นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
34

นายประสาน สินลิขิตกุล

นายกสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย
35

นางสาวจณิสตา วัฒนมะโน

ประธานชมรมเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงไทย
36

นายธนกฤต ยมสังข์

ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียงสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
37

นายมงคล ยองเพชร

ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำพูน
38

นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา

นายกสมาคมผู้ประกอบการวิทยุเอฟเอ็มภาคใต้
39

นายสุเทพ พิทักษ์เจริญวงศ์

ประธานเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นชุมชน จังหวัดขอนแก่น
40

นายอำนาจ จันทร์คง

ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่
41

นายเกริกเกษม อรณบุญมาศ

ประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุจังหวัดนครราชสีมา
42

ร.ต.กิตติต์ณัฏฐ์ โกวิท

ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดกาฬสินธุ์
43

นางสาวอธิชา ปันโน

ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงราย
44

นายอนันต์ ชำเขียว

นายกสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง
45

นายชีพชยุตม์ มหาชินวร

ประธานเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือตอนล่าง
46

นายวิโรจน์ ศรีไสย

ประธานเครือข่ายวิทยุ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
47

นางรชยา ตั้งแต่ง

ประธานชมรมสื่อวิทยุสมเด็จพระนเรศวร
48

นางสาวภุตอร เจียรกมลโชติ

นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนสมุทรสาคร
49

นางสุภาณิ อุสิงห์

ประธานชมรมวิทยุภาคประชาชน คนฮักเลย จ.เลย
50

นายสมพงษ์ แก้วพิลึก

ประธานชมรมวิทยุภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี
51

นายจีระศักดิ์ พรเอกทวี

ประธานชมรมวิทยุจังหวัดบึงกาฬ (ผู้ประสาน)
52

นายแสวง สบายใจ

ประธานชมรมวิทยุจังหวัดมุกดาหาร (ผู้ประสาน)
53

นายศรุต ดุจเพ็ญ

ประธานชมรมวิทยุจังหวัดสุรินทร์(ผู้ประสาน)
54

นายทองหยาด หนองผือ

สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก